Privacy Statement Kienhuis Uitvaartverzorging B.V.


Deze privacyverklaring is bedoelt om uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel we deze gebruiken en hoelang we deze bewaren. Het wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.


Kienhuis Uitvaartverzorging is een uitvaartverzorging, werkzaam in de regio Twente, gevestigd aan de Kloppendijk 32, 7591 BT Denekamp en bekend onder K.v.k. nr. 56877293.


Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, verwerken wij privacygevoelige informatie. De informatie wordt ook wel persoonsgegevens genoemd. Soms werken wij daarbij samen met andere bedrijven of organisaties. Het is van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens, hiermee zijn wij het eens. Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen dan ook zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. We houden ons daarbij aan de eisen uit de nieuwste privacywetgeving:


– We vermelden duidelijk voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, dat doen we via deze privacyverklaring.

– We zullen u altijd eerste vragen om uitdrukkelijke toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens, wanneer dit verplicht is.

– We zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, behalve wanneer dit nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen uitvoeren, of wanneer wij hier toe wettelijk verplicht zijn.

– Wanneer deze persoonsgegevens gedeeld worden met derden, dan maken wij afspraken met partijen die de gegevens in handen krijgen, zodat de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd is.

– Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. – We zullen zelf ook passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

– We respecteren uw recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Kienhuis Uitvaartverzorging B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens per 25 mei 2018 vervangt. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de volgende contactgegevens of via de contactpagina op onze website:


Kienhuis Uitvaartverzorging B.V., Kloppendijk 32, 7591 BT Denekamp. + 31 (0)541 – 352100 info@kienhuisuitvaartverzorging.nl www.kienhuisuitvaartverzorging.nl


De verantwoordelijke binnen de organisatie is mevr. A. Kienhuis.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van onze dienst aan u, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


– NAW-gegevens

– Geboortedatum en geboorteplaats

– Geslacht

– Telefoonnummer

– E-mail

– Overige persoonsgegevens die u zelf actief via mijn.kienhuisuitvaartverzorging.nl, correspondentie en/of telefoon aan ons verstrekt


Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebben persoonsgegevens alleen betrekking op natuurlijke personen, gegevens van overleden personen zijn dus geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming, zolang de privacy van de levende personen en nabestaanden niet in het geding is. Toch zullen wij ook de persoonsgegevens van overleden personen zorgvuldig verwerken. Wij zullen verder geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals BSN, godsdienst of ras. We zullen hier dan ook nooit om vragen.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens


Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

– Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.

– Om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren.

– Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

– Om uw betaling af te kunnen handelen.


De gegevens verzamelen wij op basis van de volgende drie grondslagen:

– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

– We hebben toestemming van de betrokken persoon.

– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.


Bewaren en beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, naam dan contact met ons op via onze website of via info@kienhuisuitvaartverzorging.nl


Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Wanneer wij uw gegevens aan een derden verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Wij blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kienhuisuitvaartverzorging.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Tip: via de site van de Rijksoverheid kunt u lezen, hoe u veilig een kopie maakt van uw ID.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kienhuis Uitvaartverzorging B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Privacyverklaring Kienhuis Uitvaartverzorging B.V. 9 november 2020

Contactgegevens

Kloppendijk 32, 7591 BT Denekamp

0541-352100 (24/7 bereikbaar)

info@kienhuisuitvaartverzorging.nl